Snow white

Snow White

Marble from Carrara, Italy